СОДЕРЖАНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПЛОДАХ СОРТОВ И ГИБРИДОВ КАЛИНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ (VIBURNUM OPULUS L.) В УСЛОВИЯХ ЮГА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

  • Irina D. Borodulina Алтайский Государственный Университет https://orcid.org/0000-0003-1091-049X
  • Inessa V. Ershova Научно-исследовательский институт садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко, Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий https://orcid.org/0000-0003-3200-6020
Ключевые слова: плоды, калина, растворимые сухие вещества, сахара, изменчивость признаков

Аннотация

Калина обыкновенная (V. opulus L., 1753) – это редкая садовая культура, широко распространенная на всей территории России. Калина является ценным пищевым и лекарственным сырьем благодаря богатому химическому составу. Она содержит биологически активные фенольные соединения, пектиновые вещества, тритерпеноиды, полисахариды, углеводы, органические кислоты, макро- и микроэлементы. Целью настоящих исследований стала оценка содержания и изменчивости растворимых сухих веществ и сахаров в плодах калины обыкновенной в условиях Юга Западной Сибири. Объекты исследования – плоды V. opulus L. 2 сортов (Таежные Рубины и Аврора) и 15 гибридов. В качестве контроля авторы используют сорт Таежные Рубины. Содержание СВ определяли рефрактометрическим методом, а массовую долю сахаров – прямым титрованием водной вытяжки. Авторы рассчитали гидротермический коэффициент Селянинова (ГТК) для характеристики вегетационного периода. Определены пределы накопления СВ (от 10.2% до 18.2%), сахаров (от 7.3% до 10.0%), и изменчивость этих признаков (14% и 10% соответственно). Количество выявленных генотипов со стабильным накоплением СВ по годам составляет 82%, с высоким содержанием сахаров (8.6%–10.0%) – 35%. Анализ выявил среднюю неблагоприятную корреляцию ГТК с накоплением СВ (r=-0.62) и сахаров (r=-0.34) в плодах и сильную зависимость этих биохимических показателей от ГТК в контроле (r=0.93, r=0.95).

Скачивания

Данные скачивания пока не доступны.

Литература

References

Evtukhova O.M., Teplyuk N.Yu., Shemberg M.A. Individual’naya izmenchivost’ morfologicheskikh priznakov ploda kaliny obyknovennoy v yuzhnoy chasti sredney Sibiri [Individual variability of morphological and chemical characteristics of fruits of cranberry tree in the southern part of the central Siberia]. Khimiya rastitel’nogo syr’ya [Chemistry of natural raw material], 2002, no. 2, pp. 139-142. http://www2.asu.ru/science/journal/chemwood/volume6/2002_02/0202_139.html

Kalinina I.P. Itogi introduktsii i selektsii plodovo-yagodnykh kul’tur na Altaye [Results of the introduction and selection of fruit and berry crops in Altai]. Materialy nauchno-prakticheskoy konferentsii, posvyashchennoy 70-letiyu NIISS im. M.A. Lisavenko: Problemy shirokogo razvitiya sadovodstva Sibiri [Proceedings of the scientific-practical conference dedicated to the 70th anniversary of the NIISS them. M.A. Lisavenko: Problems of broad development of horticulture in Siberia]. Barnaul, 2003, pp. 10-16. http://www.cnshb.ru/jour/j_as.asp?id=117346

Leontyev V.M., Beregovaya A.A. Izucheniye pishchevoy i biologicheskoy tsennosti plodov kaliny Viburnum Opulus L [Study of the nutritional and biological value of fruits of Viburnum opulus L]. Tezisy doklada, stat’ya iz sbornika materialov konferentsii: Novyye dostizheniya v khimii i khimicheskoy tekhnologii rastitel’nogo syr’ya [Abstracts of the report, an article from the collection of conference materials: New achievements in chemistry and chemical technology of plant raw materials]. Barnaul, 2005, pp. 228-230. https://research.sfu-kras.ru/publications/publication/684911422-948087362

Makovskaya I.S., Novoselov S.V. Analiz i perspektivy ispol’zovaniya kaliny v proizvodstve plodovo-yagodnykh siropov funktsional’nogo naznacheniya [Analysis and prospects of the use of guelder rose in the manufacture of fruit syrups for functional purposes]. Polzunovskiy al’manakh [Polzunov Almanac], 2011, no. 4, pp. 137-145. http://elib.altstu.ru/journals/Files/pa2011_4_2/pdf/137makovskaya.pdf

Maksimenko M.G., Novik G.A., Martsinkevich D.I. Issledovaniye sortov kaliny na prigodnost’ izgotovleniya bezalkogol’nykh napitkov [Study of Viburnum L. fruits on the suitability for production of nonalcoholic beverages]. Plodovodstvo [Fruit Growing], 2017, vol. 29, no. 1, pp. 185-189. https://fruit.belal.by/jour/article/view/204

Novyye i netraditsionnyye rasteniya i perspektivy ikh ispol’zovaniya. Tom 1, 2013 g [New and non-traditional plants and prospects for their use]. Vol. 1. 2013. https://www.twirpx.club/file/1858878/

Pavel A.R. Vliyaniye meteorologicheskikh usloviy vegetatsionnogo perioda na biokhimicheskiy sostav plodov yabloni [Effect of meteorological conditions of the growing season on the biochemical composition of the apple tree]. Plodovodstvo I yagodovodstvo Rossii [Fruit and berry growing in Russia], 2012, no. 1, pp. 61-67.

Popova E.I., Vinnitskaya V.F. Pishchevaya tsennost’ plodov i list’yev kaliny i perspektivy ispol’zovaniya ikh v proizvodstve funktsional’nykh produktov [Nutritive value of guelder rose fruits and leaves and perspectives of their use for the production of functional products]. Vestnik Michurinskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of Michurinsk state agrarian university], 2012, no. 1, pp. 222-225.

Popova E.I., Khromov N.V., Vinnitskaya V.F. Biokhimicheskaya otsenka sortoobraztsov kaliny i perspektivy yeye ispol’zovaniya v proizvodstve produktov funktsional’nogo pitaniya [Biochemical content of guelder rose and perspectives of their use for the production of functional products]. Nauchnye vedomosti. Seriya estestvennye nauki [Scientific bulletin. Natural sciences], 2012, vol. 21, no. 140, pp. 127-131. http://dspace.bsu.edu.ru/bitstream/123456789/18541/1/Popova_Biokhimicheskaya.pdf

Plant resources of Russia (2009) Rastitel’nyye resursy Rossii : dikorastushchiye tsvetkovyye rasteniya, ikh komponentnyy sostav i biologicheskaya aktivnost’ [Wild flowering plants, their composition, and biological activity]. Saint Petersburg: KMK, 2008, 630 p. https://search.rsl.ru/ru/record/01004121111

Rupasova Zh.A., Garanovich I.M., Shpitalnaya T.V., Vasilevskaya T.I., Varavina N.P., Krinitskaya N.B. Osobennosti biokhimicheskogo sostava 65gibridnykh form kaliny obyknovennoy pri introduktsii v Belarus’ [Features of the Biochemical Composition of Hybrid Forms of Guelder Rose When Introduced to Belarus]. Minsk: BSU, 2012, 53 p. https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/90448/1/2013_bot_conf_177.pdf

Sergunova E.V., Zaitseva N.A., Samylina I.A. Vliyaniye sposoba konservatsii na kachestvo plodov i vodnykh izvlecheniy kaliny obyknovennoy [Impact of a preservation mode on the quality of the fruits and aqueous extracts of guelder rose (Viburnum opulus)]. Farmatsiya [Pharmacy], 2009, no. 5, pp.16-18.

Sidorova I.A., Salina E.S., Levgerova N.S. Vliyaniye pogodnykh usloviy na soderzhaniye rastvorimykh sukhikh veshchestv i titruyemykh kislot v stepeni zrelosti, obespechivayushchey maksimal’nyy vykhod soka [Effect of weather conditions on the content of soluble solids and titrate acids during the maturity stage that provides maximal juice output]. Selektsiya i sortorazvedeniye sadovykh kul’tur [Breeding and variety cultivation of fruit and berry crops], 2017, vol. 4, no. 1–2, pp. 118-123.

Suchkova S.A. Introduktsiya kaliny obyknovennoy (V/Burmumopulus L.) v usloviyakh tomskoy oblasti [Introduction of guelder roses (Viburnum opulus L.) in the conditions of Tomsk region]. Nauchnyye vedomosti Belgorodskogo gosudarstvennogo universiteta. seriya: yestestvennyye nauki [Scientific bulletin of Belgorod state university. Natural sciences], 2011, vol. 15, no. 9, pp. 44-49. http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/9105

Shchetilina I.P., Popova N.N. Rastitel’noye syr’ye kak istochnik fiziologicheski funktsional’nykh pishchevykh ingrediyentov: po materialam Voronezhskoy oblasti [Plant raw materials as a source of physiologically functional food ingredients: on the example of the Voronezh Region]. Russian journal of agricultural and socio-economic sciences, 2017, vol. 7, no. 67, pp. 243-251. https://doi.org/10.18551/rjoas.2017-07.28

Yanchuk T.V., Makarkina M.A. Vliyaniye meteorologicheskikh usloviy vegetatsionnogo perioda na nakopleniye sakharov i organicheskikh kislot v yagodakh smorodiny chernoy [Effect of meteorological conditions on sugar and organic acids accumulation in black currant berries during the vegetative period]. Sovremennoe sadovodstvo [Contemporary horticulture], 2014, vol. 2, no. 10, pp. 62-69. https://journal-vniispk.ru/pdf/2014/2/25.pdf

Demchenko O. Evaluation of the ecological properties of genus viburnum l. species under right-bank forest-steppe of Ukraine. Forestry ideas, 2021, vol. 27, no. 1, pp. 271-279. https://oaji.net/articles/2021/6191-1629759177.pdf

Dubtsova G.N., Lomakin A.A., Azimkova E.M. Kosareva K.V., Dubtsov G.G., Kusova I.U. Lipid composition of viburnum and barberry fruits. IOP conference series: earth and environmental science, 2021, vol. 640(4), 042002. https://doi.org/10.1088/1755-1315/640/4/042002

Kajszczak D., Zakłos-Szyda M., Podsędek A. Viburnum opulus l. – a review of phytochemistry and biological effects. Nutrients, 2020, vol. 12, no. 11, 3398. https://doi.org/10.3390/nu12113398

Sharifi-Rad, J., Quispe, C., Vergara, V.V., Kitic, D., Kostic, M., Armstrong, L., Shinwari, Z.K., Khalil, A.T., Brdar-Jokanovic, V., Ljevnaic-Masic, B., Varoni, E.M., Iriti, M., Leyva-Gomez, G., Herrera-Bravo, J., Salazar, L.A., & Cho, W.C. (2021) Genus Viburnum: Therapeutic potentialities and agro-food-pharma applications. Oxidative medicine and cellular longerity, 2021, vol. 2021, e3095514. https://doi.org/10.1155/2021/3095514

Skrypnik L.N., Kislyakova L.A., Maslennikov P.V., Feduraev P.V. Accumulation of phenolic antioxidants in flowers and fruits of guelder rose (Viburnum opulus L.) depending on site conditions. IOP conference series: earth and environmental science, 2021, vol. 677, no. 4, 042042. https://doi.org/10.1088/1755-1315/677/4/042042

Zakłos-Szyda M., Kowalska-Baron A., Pietrzyk N., Drzazga A., Podsędek A. Evaluation of viburnum opulus l. Fruit phenolics cytoprotective potential on insulinoma min6 cells relevant for diabetes mellitus and obesity. Antioxidants, 2020, vol. 9, no. 5, 433. https://doi.org/10.3390/antiox9050433

Список литературы

Евтухова О.М., Теплюк Н.Ю., Шемберг М.А. Индивидуальная изменчивость морфологических и химических признаков плодов калины обыкновенной в южной части средней Сибири // Химия растительного сырья. 2002. № 2. С. 139-142. http://www2.asu.ru/science/journal/chemwood/volume6/2002_02/0202_139.html

Калинина И.П. Итоги интродукции и селекции плодово-ягодных культур на Алтае // Материалы научно-практической конференции, посвященной 70-летию НИИСС им. М.А. Лисавенко: Проблемы устойчивого развития садоводства Сибири. Б., 2003. С. 10-16. http://www.cnshb.ru/jour/j_as.asp?id=117346

Леонтьев В.М., Береговая А.А. Изучение пищевой и биологической ценности плодов калины Viburnum Opulus L // тезисы доклада, статья из сборника материалов конференции: Новые достижения в химии и химической технологии растительного сырья. Б., 2005. С. 228-230. https://research.sfu-kras.ru/publications/publication/684911422-948087362

Маковская И.С., Новоселов С.В. Анализ и перспективы использования калины в производстве плодово-ягодных сиропов функционального назначения // Ползуновский альманах. 2011. № 4. С. 137-145. http://elib.altstu.ru/journals/Files/pa2011_4_2/pdf/137makovskaya.pdf

Максименко М.Г., Новик Г.А., Марцинкевич Д.И. Исследование сортов калины на пригодность изготовления безалкогольных напитков // Плодоводство. 2017. Т. 19, №1. С. 185-189. https://fruit.belal.by/jour/article/view/204

Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования. Том 1, 2013. URL: https://www.twirpx.club/file/1858878/

Павел А.Р. Влияние метеорологических условий вегетационного периода на биохимический состав плодов яблони // Плодоводство и ягодоводство России. 2012. Т. 31, № 1. С. 316-322.

Попова Е.И., Винницкая В.Ф. Пищевая ценность плодов и листьев калины и перспективы использования их в производстве функциональных продуктов // Вестник Мичуринского государственного аграрного университета. 2012. № 1. С. 222-225.

Попова Е.И., Хромов Н.В., Винницкая В.Ф. Биохимическая оценка сортообразцов калины и перспективы ее использования в производстве продуктов функционального питания // Научные ведомости. Серия естественные науки. 2012. Т. 21, № 140. С. 127-131. http://dspace.bsu.edu.ru/bitstream/123456789/18541/1/Popova_Biokhimicheskaya.pdf

Растительные ресурсы России : дикорастущие цветковые растения, их компонентный состав и биологическая активность. М.: Товарищество науч. изд. КМК, 2008. 630 с. https://search.rsl.ru/ru/record/01004121111

Рупасова Ж.А., Гаранович И.М., Шпитальная Т.В., Василевская Т.И., Варавина Н.П., Криницкая Н.Б. Особенности биохимического состава 65 гибридных форм калины обыкновенной при интродукции в Беларусь. М.: БГУ, 2012. 53 с. https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/90448/1/2013_bot_conf_177.pdf

Сергунова Е.В., Зайцева Н.А., Самылина И.А. Влияние способа консервации на качество плодов и водных извлечений калины обыкновенной // Фармация. 2009. № 5. С. 16-18.

Сидорова И.А., Салина Е.С., Левгерова Н.С. Влияние погодных условий на содержание растворимых сухих веществ и титруемых кислот в степени зрелости, обеспечивающей максимальный выход сока // Селекция и сорторазведение садовых культур. 2017. Т. 4, № 1-2. С. 118-123.

Сучкова С.А. Интродукция калины обыкновенной (V/Burmumopulus L.) в условиях Томской области // Научные ведомости Белгородского государственного университета. серия: естественные науки. 2011. Т. 15, № 9. С. 44-49. http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/9105

Щетилина И.П., Попова Н.Н. Растительное сырье как источник физиологически функциональных пищевых ингредиентов: по материалам Воронежской области // Russian journal of agricultural and socio-economic sciences. 2017. Т. 7, № 67. С. 243-251. https://doi.org/10.18551/rjoas.

-07.28

Янчук Т.В., Макаркина М.А. Влияние метеорологических условий вегетационного периода на накопление сахаров и органических кислот в ягодах смородины черной // Современное садоводство. 2014. Т. 2, № 10. С. 62-69. https://journal-vniispk.ru/pdf/2014/2/25.pdf

Demchenko O. Evaluation of the ecological properties of genus viburnum l. species under right-bank forest-steppe of Ukraine // Forestry ideas, 2021, vol. 27, no. 1, pp. 271-279. https://oaji.net/articles/2021/6191-1629759177.pdf

Dubtsova G.N., Lomakin A.A., Azimkova E.M. Kosareva K.V., Dubtsov G.G., Kusova I.U. Lipid composition of viburnum and barberry fruits // IOP conference series: earth and environmental science, 2021, vol. 640(4), 042002. https://doi.org/10.1088/1755-1315/640/4/042002

Kajszczak D., Zakłos-Szyda M., Podsędek A. Viburnum opulus l. – a review of phytochemistry and biological effects // Nutrients, 2020, vol. 12, no. 11, 3398. https://doi.org/10.3390/nu12113398

Sharifi-Rad, J., Quispe, C., Vergara, V.V., Kitic, D., Kostic, M., Armstrong, L., Shinwari, Z.K., Khalil, A.T., Brdar-Jokanovic, V., Ljevnaic-Masic, B., Varoni, E.M., Iriti, M., Leyva-Gomez, G., Herrera-Bravo, J., Salazar, L.A., & Cho, W.C. (2021) Genus Viburnum: Therapeutic potentialities and agro-food-pharma applications // Oxidative Medicine and Cellular Longerity, 2021, vol. 2021, e3095514. https://doi.org/10.1155/2021/3095514 /

Skrypnik L.N., Kislyakova L.A., Maslennikov P.V., Feduraev P.V. Accumulation of phenolic antioxidants in flowers and fruits of guelder rose (Viburnum opulus L.) depending on site conditions // IOP conference series: earth and environmental science, 2021, vol. 677, no. 4, 042042. https://doi.org/10.1088/1755-1315/677/4/042042

Zakłos-Szyda M., Kowalska-Baron A., Pietrzyk N., Drzazga A., Podsędek A. Evaluation of viburnum opulus l. Fruit phenolics cytoprotective potential on insulinoma min6 cells relevant for diabetes mellitus and obesity // Antioxidants, 2020, vol. 9, no. 5, 433. https://doi.org/10.3390/antiox9050433


Просмотров аннотации: 2139
Загрузок PDF: 238
Опубликован
2022-04-30
Как цитировать
Borodulina, I., & Ershova, I. (2022). СОДЕРЖАНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПЛОДАХ СОРТОВ И ГИБРИДОВ КАЛИНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ (VIBURNUM OPULUS L.) В УСЛОВИЯХ ЮГА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ. Siberian Journal of Life Sciences and Agriculture, 14(2), 36-51. https://doi.org/10.12731/2658-6649-2022-14-2-36-51
Раздел
Биологические исследования