СТРОЕНИЕ И НЕКОТОРЫЕ БИОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЛОДОВ АЙВЫ (CYDONIA OBLONGA MILL.), КУЛЬТИВИРУЕМОЙ В УСЛОВИЯХ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА, И ВОЗМОЖНОСТИ ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СЕЛЕКЦИИ

  • Ekaterina V. Solomonova Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева https://orcid.org/0000-0003-0061-4080
  • Nikolay A. Trusov Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина Российской академии наук https://orcid.org/0000-0002-5147-6602
  • Vladimir N. Sorokopudov ФГБНУ ВИЛАР
  • Olga A. Sorokopudova ФГБНУ ВИЛАР
  • Tatiana D. Nozdrina Московский государственный университет пищевых производств https://orcid.org/0000-0003-2589-4787
Ключевые слова: селекция, айва, плоды, морфолого-анатомическое строение, содержание аскорбиновой кислоты, Московский регион

Аннотация

В соответствии с политикой РФ, с одной стороны направленной на сохранение здоровья и увеличение продолжительности жизни населения страны, а с другой - на импортозамещение, требуется максимальное использование пищевого потенциала отечественных растений. Одним из таких растений является айва обыкновенная (Cydonia oblonga Mill.). Ареал дикорастущей айвы сосредоточен лишь на западном и южном побережьях Каспийского моря. Цель работы - изучение плодов айвы обыкновенной, выращиваемой в условиях Московского региона, и установление возможности ее использования в селекционной работе. Изучены строение, морфометрические и биохимические характеристики плодов айвы, произрастающей в Московском регионе. Показано, что айва хорошо плодоносит в условиях Московского региона. Плоды айвы, созревающие в условиях Московского региона, имеют типичное морфолого-анатомическое строение, содержание абсолютно сухих веществ, сравнимое с культурными формами, а также высокое содержание аскорбиновой кислоты. Повышенное содержание аскорбиновой кислоты в плодах растений айвы, устойчивых к условиям Московского региона, позволяет рекомендовать их для использования в селекции для получения высоковитаминных сортов. Пищевое использование плодов айвы может быть безотходным, так как и околоплодник, и семена богаты биологически активными веществами; есть возможность дополнительного извлечения масла из жмыха после использования фруктовой мякоти. В условиях импортозамещения предполагается конкурентоспособность и экономическая эффективность от использования в пищевой промышленности значительно более мелких плодов айвы, интродуцированных в северных регионах, по сравнению с импортными плодами.

Скачивания

Данные скачивания пока не доступны.

Биографии авторов

Ekaterina V. Solomonova, Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева

канд. биол. наук, доцент, доцент кафедры ботаники, селекции и семеноводства садовых растений

Nikolay A. Trusov, Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина Российской академии наук

канд. биол. наук, старший научный сотрудник Лаборатории дендрологии

Vladimir N. Sorokopudov, ФГБНУ ВИЛАР

д-р с.-х. наук, профессор, ведущий научный сотрудник Лаборатории химии природных соединений

Olga A. Sorokopudova, ФГБНУ ВИЛАР

д-р биол. наук, профессор, заведующая отделом растительных ресурсов

Tatiana D. Nozdrina, Московский государственный университет пищевых производств

канд. биол. наук, доцент, доцент кафедры биологии и биологической безопасности

Литература

References

Azamatov M.A. Rezul'taty sortoizucheniya ayvy v stepnoy zone Kabardino-Balkarii. [Results of variety study of quince in the steppe zone of Kabardino-Balkaria]. Vestnik agrarnoy nauki [Bulletin of Agrarian Science], 2012, vol. 36, no. 3, pp. 94-96.

Baskakova V.L. Sozdaniye sortov ayvy dlya promyshlennogo sadovodstva [Creation of quince varieties for industrial horticulture]. Sbornik nauchnykh trudov GNBS [Collection of scientific works of SNBG], 2017, vol. 144, part I, pp. 98-102.

Baskakova V.L. Sravnitel'naya otsenka sortov ayvy (Cydonia oblonga Mill.) po rezul'tatam morfologicheskikh i khozyaystvenno-biologicheskikh yavleniy [Comparative assessment of quince varieties (Cydonia oblonga Mill.) based on the results of morphological and economic-biological phenomena]. Biologiya rasteniy i sadovodstvo: teoriya, innovatsii [Plant Biology and Gardening: Theory, Innovations], 2019, no. 153, pp. 93-101.

Bakhteev F.Kh. Vazhneyshiye plodovyye rasteniya [The most important fruit plants]. Moscow: Education, 1970, 351 p.

Borisova O.N., Dolmatov E.A. Zimostoykost' nadzemnoy chasti ayvy obyknovennoy selektsii VNIISPK [Winter hardiness of the aerial part of the common quince VNIISPK]. Sovremennoye sadovodstvo. Elektronnyy zhurnal [Modern gardening. Electronic journal], 2017, no. 1, pp. 26-29.

Buchenkov I.E. Ayva obyknovennaya [Quince]. Agropanorama [Agropanorama], 1999, no. 3, pp. 29-31.

Buchenkov I.E. Morfo-biologicheskiy analiz selektsionnogo materiala v rodakh Malus i Cydonia, sozdannogo na osnove otdalennoy gibridizatsii [Morphological and biological analysis of breeding material in the genera Malus and Cydonia, created on the basis of distant hybridization]. Vestnik Polesskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya prirodovedcheskikh nauk [Bulletin of the Polessky State University. Series of natural sciences], 2010, no. 2, pp. 58-63.

Gorlov I.F. Novoye v proizvodstve pishchevykh produktov povyshennoy biologicheskoy tsennosti [New in the production of food products of increased biological value]. Khraneniye i pererabotka sel'khozsyr'ya [Storage and processing of agricultural raw materials], 2005, no. 3, pp. 57-58.

Drevesnyye rasteniya Glavnogo botanicheskogo sada im N.V.Tsitsina RAN: 60 let introduktsii [Woody plants of the Tsytsin Main Botanical Garden RAS: 60 years of introduction]. Ed. A.S. Demidov. M.: Nauka, 2005, 586 p.

Ermakov A.I., Arasimovich V.V., Smirnova-Ikonnikova M.I. Metody biokhimicheskogo issledovaniya rasteniy [Methods of biochemical research of plants]. Moscow-Leningrad: State publishing house of agricultural literature, 1952, 520 p.

Klimenko S.V. Ayva: bioekologiya, morfologiya, reproduktsiya, sorta [Quince: bioecology, morphology, reproduction, varieties]. Kyiv: Logos, 2011, 243 p.

Kodentsova V.M. Obespechennost' vitaminami detskogo i vzroslogo naseleniya RF: vyyavleno sostoyaniye i puti ustraneniya defitsita mikronutriyentov [Provision of vitamins for children and adults in the Russian Federation: the state and ways of eliminating micronutrient deficiency have been revealed]. Materialy XVI mezhdunarodnogo foruma «Pishchevyye ingrediyenty KHKHI veka» [Proceedings of the XVI International Forum "Food Ingredients of the XXI Century"]. Moscow: Federal State Budgetary Institution Research Institute of Nutrition, 2015, pp. 1-6.

Kosheleva O.V., Kodentsova V.M. Soderzhaniye vitamina S v plodoovoshchnoy produktsii [The content of vitamin C in fruit and vegetable products]. Voprosy pitaniya [Problems of Nutrition], 2013, vol. 82, no. 3, pp. 45-52.

Melikyan A.P., Bondar N.A. Sem. Rosaceae [Fam. Rosaceae]. Sravnitel'naya anatomiya semyan [Comparative anatomy of seeds]. Vol. 5. Dicotyledons. Rosidae I. Saint Petersburg.: Mir i sem'ya, 1996, pp. 102-123.

Nikolaeva L.A., Nenakhova E.V. Biologicheskoye znacheniye vitaminov v popadanii. Metody otsenki vitaminnoy obespechennosti organizma cheloveka. Metody opredeleniya soderzhaniya C [The biological significance of vitamins in contact. Methods for assessing the vitamin supply of the human body. Methods for determining the content of C]. Irkutsk: IGMU, 2014, 71 p.

Rotaru G.I. Sravnitel'naya anatomiya okoloplodnika podsemeystva Yablonevykh [Comparative anatomy of the pericarp of the Yablonev subfamily]. Chisinau: Publishing house "Shtiintsa", 1972, 140 p.

Baroni M.V., Gastaminza J., Podio N.S., Lingua M.S., Wunderlin D.A., Rovasio J.L., Dotti R., Rosso J.C., Ghione S., Ribotta, P.D. Changes in the antioxidant properties of quince fruit (Cydonia oblonga Miller) during jam production at industrial scale. Journal of Food Quality, 2018, no. 3, pp. 1-9. https://doi.org/10.1155/2018/1460758

Fattouch S., Caboni P., Coroneo V. et al., Antimicrobial activity of tunisian quince (Cydonia oblonga Miller) pulp and peel polyphenols extracts. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2007, vol. 55, no. 3, pp. 963-969. https://doi.org/10.1021/jf062614e

Hamauzu Y., Inno T., Kume C., Irie M., Hiramatsu K. Antioxidant and antiulcerative properties of phenolics from Chinese quince, quince, and apple fruits. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2006, vol. 54, no. 3, pp. 765-772. https://doi.org/10.1021/jf052236y

Hamauzu Y., Inno T., Kume C., Irie M., Hiramatsu K., Yasui H. Some health benefcial properties of phenolics from Chinese quince, quince and apple. Acta Horticulturae, 2007, vol. 744, pp. 417-424. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2007.744.48

Silva B.M., Andrade P.B., Valentao P., Ferreres F., Seabra R. M., Ferreira M.A., Quince (Cydonia oblonga Miller) fruit (pulp, peel, and seed) and Jam: antioxidant activity. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2004, vol. 52, no. 15, pp. 4705-4712. https://doi.org/10.1021/jf040057v

Silva B.M., Andrade P.B., Ferreres F., Domingues A.L., Seabra R.M., Ferreira M.A. Phenolic profle of quince fruit (Cydonia oblonga Miller) (pulp and peel). Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2002, vol. 50, no. 16, pp. 4615-4618. https://doi.org/10.1021/jf0203139

Solomonova E.V., Trusov N.A., Nozdrina T.D. Search for alternative plant raw materials for food industry and environmentally safe animal breeding. Vestnik RUDN. Seriya: Agronomiya i zhivotnovodstvo [RUDN Journal of Agronomy and Animal Industries], 2021, no. 16 (1), pp. 18-29. https://doi.org/10.22363/2312-797X-2021-16-1-18-29

Torres C.A., Romero L.A., Diaz R.I. Quality and sensory attributes of apple and quince leathers made without preservatives and with enhanced antioxidant activity. LWT-Food Science and Technology, 2015, vol. 62, no. 2, pp. 996-1003. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2015.01.056

Wojdyło A., Oszmianski J., Bielicki. P. Polyphenolic composition, antioxidant activity, and polyphenol oxidase (PPO) activity of quince (Cydonia oblonga Miller) varieties. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2013, vol. 61, no. 11, pp. 2762-2772. https://doi.org/10.1021/jf304969b

Список литературы

Азаматов М.А. Результаты сортоизучения айвы в степной зоне Кабардино-Балкарии // Вестник аграрной науки, 2012, Вып. 36, №. 3. С. 94-96.

Баскакова В.Л. Создание сортов айвы для промышленного садоводства // Сборник научных трудов ГНБС. 2017, Т. 144, Ч. I. С. 98-102.

Баскакова В.Л. Сравнительная оценка сортов айвы (Cydonia oblonga Mill.) по основным морфологическим и хозяйственно-биологическим признакам // Биология растений и садоводство: теория, инновации. 2019, №153. С. 93-101.

Бахтеев Ф.Х. Важнейшие плодовые растения. М.: Просвещение, 1970. 351 с.

Борисова О.Н., Долматов Е.А. Зимостойкость надземной части айвы обыкновенной селекции ВНИИСПК // Современное садоводство. Электронный журнал. 2017, №1. С. 26-29.

Бученков И.Э. Айва обыкновенная // Агропанорама. 1999, № 3. С. 29-31.

Бученков И.Э. Морфо-биологический анализ селекционного материала в родах Malus и Cydonia, созданного на основе отдаленной гибридизации // Вестник Полесского государственного университета. Серия природоведческих наук. 2010, №2. С. 58-63.

Горлов И.Ф. Новое в производстве пищевых продуктов повышенной биологической ценности // Хранение и переработка сельхозсырья. 2005. №3. С. 57-58.

Древесные растения Главного ботанического сада им Н.В.Цицина РАН: 60 лет интродукции / Отв. ред. А.С. Демидов. М.: Наука, 2005. 586 с.

Ермаков А.И., Арасимович В.В., Смирнова-Иконникова М.И. Методы биохимического исследования растений. М.-Л.: Государственное изд-во сельскохозяйственной литературы, 1952. 520 с.

Клименко С.В. Айва: биоэкология, морфология, репродукция, сорта. Киев: Логос, 2011. 243 с.

Коденцова В.М. Обеспеченность витаминами детского и взрослого населения РФ: современное состояние и пути коррекции дефицитов микронутриентов // Материалы XVI международного форума «Пищевые ингредиенты ХХI века». М.: ФГБНУ «НИИ питания», 2015. С. 1-6.

Кошелева О.В., Коденцова В.М. Содержание витамина С в плодоовощной продукции // Вопросы питания. 2013. Т. 82. № 3. С. 45-52.

Меликян А.П., Бондарь Н.А. Сем. Rosaceae // Сравнительная анатомия семян. Том 5. Двудольные. Rosidae I. СПб.: Мир и семья, 1996. С. 102-123.

Николаева Л.А., Ненахова Е.В. Биологическая роль витаминов в организме. Методы оценки витаминной обеспеченности организма человека. Методы определения витамина С. Иркутск : ИГМУ, 2014. 71 с.

Ротару Г.И. Сравнительная анатомия околоплодника подсемейства Яблоневых. Кишинев: Издательство «Штиинца», 1972. 140 с.

Baroni M.V., Gastaminza J., Podio N.S., Lingua M.S., Wunderlin D.A., Rovasio J.L., Dotti R., Rosso J.C., Ghione S., Ribotta, P.D. Changes in the antioxidant properties of quince fruit (Cydonia oblonga Miller) during jam production at industrial scale // Journal of Food Quality, 2018, no. 3. pp. 1-9. https://doi.org/10.1155/2018/1460758

Fattouch S., Caboni P., Coroneo V. et al., Antimicrobial activity of tunisian quince (Cydonia oblonga Miller) pulp and peel polyphenols extracts // Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2007, vol. 55, no. 3, pp. 963-969. https://doi.org/10.1021/jf062614e

Hamauzu Y., Inno T., Kume C., Irie M., Hiramatsu K. Antioxidant and antiulcerative properties of phenolics from Chinese quince, quince, and apple fruits // Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2006. vol. 54, no. 3, pp. 765-772. https://doi.org/10.1021/jf052236y

Hamauzu Y., Inno T., Kume C., Irie M., Hiramatsu K., Yasui H. Some health benefcial properties of phenolics from Chinese quince, quince and apple // Acta Horticulturae, 2007, vol. 744, pp. 417-424. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2007.744.48

Silva B.M., Andrade P.B., Valentao P., Ferreres F., Seabra R. M., Ferreira M.A., Quince (Cydonia oblonga Miller) fruit (pulp, peel, and seed) and Jam: antioxidant activity // Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2004. vol. 52, no. 15, pp. 4705-4712. https://doi.org/10.1021/jf040057v

Silva B.M., Andrade P.B., Ferreres F., Domingues A.L., Seabra R.M., Ferreira M.A. Phenolic profle of quince fruit (Cydonia oblonga Miller) (pulp and peel) // Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2002. vol. 50, no. 16, pp. 4615-4618. https://doi.org/10.1021/jf0203139

Solomonova E.V., Trusov N.A., Nozdrina T.D. Search for alternative plant raw materials for food industry and environmentally safe animal breeding // Вестник РУДН. Серия: Агрономия и животноводство, 2021, № 16 (1). С. 18-29. https://doi.org/10.22363/2312-797X-2021-16-1-18-29

Torres C.A., Romero L.A., Diaz R.I. Quality and sensory attributes of apple and quince leathers made without preservatives and with enhanced antioxidant activity // LWT-Food Science and Technology, 2015. vol. 62, no. 2, pp. 996-1003. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2015.01.056

Wojdyło A., Oszmianski J., Bielicki. P. Polyphenolic composition, antioxidant activity, and polyphenol oxidase (PPO) activity of quince (Cydonia oblonga Miller) varieties // Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2013. vol. 61, no. 11, pp. 2762-2772. https://doi.org/10.1021/jf304969b


Просмотров аннотации: 98
Загрузок PDF: 28
Опубликован
2023-12-29
Как цитировать
Solomonova, E., Trusov, N., Sorokopudov, V., Sorokopudova, O., & Nozdrina, T. (2023). СТРОЕНИЕ И НЕКОТОРЫЕ БИОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЛОДОВ АЙВЫ (CYDONIA OBLONGA MILL.), КУЛЬТИВИРУЕМОЙ В УСЛОВИЯХ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА, И ВОЗМОЖНОСТИ ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СЕЛЕКЦИИ. Siberian Journal of Life Sciences and Agriculture, 15(6), 106-124. https://doi.org/10.12731/2658-6649-2023-15-6-961
Раздел
Сельскохозяйственные исследования