АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ

Ключевые слова: коровье пастеризованное молоко, грудное молоко, антиоксиданты, жиро- и водорастворимые антиоксиданты, антиоксидантная активность, детское питание

Аннотация

Повышение биологической и пищевой ценности заменителей грудного молока путём обогащения различными макро- и микронутриентами является важной проблемой. В определённой степени питательная ценность молока определяется его антиоксидантной активностью.

Цель работы – сравнение антиокислительной активности молочных продуктов для детского питания и грудного молока.

Материал и методы. В работе исследовали коровье пастеризованное молоко, питьевое ультрапастеризованное «Тема» и стерилизованное молоко для детского питания «Агуша», молочные смеси, предназначенные для детского питания – NAN, Nutrilon, «Малютка», грудное молоко 17 женщин. Определение антиоксидантной активности осуществляли титриметрическим перманганатным методом в водных и спиртовых экстрактах молока.

Результаты и обсуждение. Содержание антиоксидантов в спиртовых экстрактах молока и всех молочных значительно превышают их уровни в водных растворах. Содержание водорастворимых антиоксидантов в грудном молоке значительно ниже, чем в коровьем молоке «Лужайкино», «Агуща», но в детских молочных смесях оно соответствует показателям грудного молока. Уровень спирторастворимых антиоксидантов снижен в молочных смесях NAN и Nutrilon, при сравнении с коровьем и с женским молоком. Молочная смесь «Малютка» по антиокислительной активности спирторастворимых, как и водорастворимых компонентов не отличается от грудного женского молока.

Обсуждение результатов. Использование раздельного определение гидрофильных и гидрофобных антиоксидантов позволило выявить значительные отличия грудного и коровьего молока. Обогащение молока легко разрушаемой, водорастворимой аскорбиновой кислотой не повлияло на антиокислительную активность молочных продуктов для детского питания - «Агуши» и «Темы». Заключение. Полученные результаты о существенных отличиях антиокислительных свойств молочных продуктов на основе коровьего молока от женского грудного молока указывают на необходимость оптимизации состава антиоксидантов молока для детского питания и создания заменителей грудного молока.

Скачивания

Данные скачивания пока не доступны.

Литература

References

Bulgakova D. A., Bulgakov A. M. Khimicheskiy sostav moloka v zavisimosti ot urovnya mineral’no-vitaminnogo pitaniya korov [Chemical composition of milk depending on the level of mineral and vitamin nutrition of cows]. Vestnik Altayskogo Gosudarstvennogo Agrarnogo Universiteta, 2019, vol. 1, no. 171, pp. 77-82.

Vereshchagina T. G. Sovremennyye printsipy adaptatsii detskikh molochnykh smesey [Modern principles of adaptation of infant formula]. Rossiyskiy Vestnik Perinatologii i Pediatrii [Russian Bulletin of Perinatology and Pediatrics], 2009, vol. 4, pp. 11-14.

Veselov P. V., Vysokogorsky V. E. Antioksidantnyye svoystva detskogo molochnogo produkta po dannym khemilyuminestsentsii [Antioxidant properties of infant milk product according to chemiluminescence]. Proceedings from: Scientific-practical conference: The use of innovative technologies to solve the problems of agriculture in modern conditions. Volgograd, 2009. pp. 28–29.

Balakireva Yu. V., Zaytsev S. Yu., Karimova F. G., Akulov A. N., Akhmadullina F. Yu. Vliyaniye rezhima pasterizatsii na polipeptidnyy sostav moloka [Influence of pasteurization mode on the polypeptide composition of milk]. Uchenyye Zapiski Kazanskoy Gosudarstvennoy Akademii Veterinarnoy Meditsiny Im. N. E. Baumana [Scientific Notes of the Kazan State Academy of Veterinary Medicine Named After N. E. Bauman], 2011, vol. 207, pp. 60-66.

Vysokogorskiy V. E. Antiokislitel’naya aktivnost’ moloka i kislomolochnykh produktov [Antioxidant activity of milk and dairy product]. Proceedings from: All-Russian scientific-practical conference with international participation: Prospects for the production of new-generation food products. Omsk, 2017. p. 299–301.

Vysokogorskiy V. E., Ignatieva G. V. Khemilyuminestsentnyy analiz pasterizovannogo moloka [Chemiluminescent analysis of pasteurized milk]. Pishchevaja Promyshlennost, 2012, vol. 10, pp. 34–35.

Gapparov M. M., Levachev M. M. Pitaniye detey pervogo goda zhizni: vzglyad nutritsiologa [Nutrition of children of the first year of life: look of a nutriciologist]. Voprosy Pitaniya [Questions of Nutrition], 2001, vol. 4, pp. 23-27.

Zaharova I. N., Machneva E. B., Oblogina I. S. Grudnoye moloko – zhivaya tkan’! kak sokhranit’ grudnoye vskarmlivaniye? [Breast milk is a living tissue! How to keep breastfeeding?]. Meditsinskiy Sovet [Medical Council], 2017, vol. 19, pp. 24–29. https://doi.org/10.21518/2079-701X-2017-19-24-29

Lukoyanova O. L. Grudnoye moloko kak etalonnaya model’ dlya sozdaniya detskikh molochnykh smesey [Breast milk as a reference model for creating infant formula]. Voprosy Sovremennoy Pediatrii [Questions of Current Pediatrics], 2012, vol. 11, no. 4, pp. 111-115.

Moloko pit’yevoye. Tekhnicheskiye usloviya GOST 31450-2013, 2014 g [Drinking milk. Technical conditions GOST 31450-2013, 2014]. URL: https://docs.cntd.ru/document/1200103303

Kodentsova V. M., Vrzhesinskaya O. A., Spirichev V. B., Shatnyuk L. N. Obosnovaniye urovnya obogashcheniya pishchevykh produktov vitaminami i mineral’nymi veshchestvami [The justification of the level of food fortification with vitamins and minerals]. Voprosy Pitaniya [Questions of Nutrition], 2010, vol. 79, no. 1, pp. 23-33.

Nilova L. P., Vytovtov A. A., Kambulova E. V., Kaygorodtseva M. S. Opredeleniye antioksidantnoy aktivnosti poroshkov iz rastitel’nogo syr’ya permanganatnym metodom [Determination of antioxidant activity of powders from plant raw materials by permanganate method]. Proceedings from: III International scientific-practical conference: Consumer market of Eurasia: Current state, theory and practice in the conditions of the Eurasian economic Union and the WTO. Yekaterinburg, 2015. pp. 118–122.

Panova L. D., Farkhutdinov R. R., Panova A. N., Korneeva O. V., Pinchuk G. I., Brezgina N. N., Mukminova A. V. Otsenka antioksidantnoy aktivnosti detskikh molochnykh smesey i grudnogo moloka metodom registratsii lyuminolzavisimoy khemilyuministsentsii [Evaluation of the antioxidant activity of infant formula and breast milk by registering luminol-dependent chemiluminescence]. International Journal on Immunorehabilitation, 2009, vol. 11, no. 1, pp. 118.

Spirichev V. B., Shatnyuk L. N. Obogashcheniye pishchevykh produktov mikronutriyentami: nauchnyye printsipy i prakticheskiye resheniya [Fortification of food products with micronutrients: scientific principles and practical solutions]. Pishchevaja Promyshlennost, 2010, vol. 4, pp. 20-24.

Sposob opredeleniya antiokislitel’noy aktivnosti, RU2170930C1, 2001 g [Method for determining antioxidant activity, RU2170930C1, 2001]. URL: https://yandex.ru/patents/doc/RU2170930C1_20010720

Shidlovskaya V. P., Yurova E. A. Antioksidanty moloka i ikh rol v otsenke ego kachestva [Antioxidants in milk and their role in the assessment of its quality]. Molochnaya Promyshlennost [Dairy Industry], 2010, no. 2, pp. 24–27.

Shilina N. M., Ivanushkina T. A., Kon T. A. Vliyaniye dlitel’nogo khraneniya sukhikh molochnykh smesey dlya detskogo pitaniya na soderzhaniye v nikh vitaminov a, ye, velichinu perekisnogo chisla i antioksidantnuyu aktivnost’. sravneniye s grudnym molokom [Influence of long-term storage of dry milk mixes for baby food on the content of vitamins A, E, the value of the peroxide number and antioxidant activity. Comparison with breast milk]. Voprosy Pitaniya [Questions of Nutrition], 2007, vol. 76, no. 6, pp. 48-53.

Shcherbakova Yu. V. Vliyaniye teplovoy obrabotki na komponenty antioksidantnoy sistemy moloka i yego integral’nuyu antioksidantnuyu aktivnost’ [Influence of heat treatment on the components of the antioxidant system of milk and its integral antioxidant activity]: Abstract diss. cand. bio. sciences. Moscow, 2011. 21 p.

Infant and young child nutrition, 2003. URL: http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/en

Список литературы

Булгакова Д. А., Булгаков А. М. Химический состав молока в зависимости от уровня минерально-витаминного питания коров // Вестник Алтайского государственного университета. 2019. Т. 1. № 171. С. 77-82.

Верещагина Т. Г. Современные принципы адаптации детских молочных смесей // Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2009. № 4. С. 11-14.

Веселов П. В., Высокогорский В. Е. Антиоксидантные свойства детского молочного продукта по данным хемилюминесценции // Труды Международного Форума по проблемам науки, техники и образования. В., 2009. С. 28–29.

Влияние режима пастеризации на полипептидный состав молока / Балакирева Ю.В. Зайцев С. Ю. Каримова Ф.Г. Акулов А.Н. Ахмадуллина Ф.Ю. // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н. Э. Баумана. 2011. № 207. С. 60-66.

Высокогорский В. Е. Антиокислительная активность молока и кисломолочных продуктов // Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной памяти профессора Сапрыгина Георгия Петровича: Перспективы производства продуктов питания нового поколения. О., 2017. С. 299–301.

Высокогорский В. Е., Игнатьева Г. В. Хемилюминесцентный анализ пастеризованного молока // Пищевая промышленность. 2012. № 10. С. 34–35.

Гаппаров М. М., Левачев М. М. Питание детей первого года жизни: взгляд нутрициолога // Вопросы питания. 2001. № 4. С. 23-27.

Захарова И. Н. Мачнева Е. Б. Облогина И. С. Грудное молоко – живая ткань! как сохранить грудное вскармливание? // Медицинский совет. 2017. № 19. С. 24–29. https://doi.org/10.21518/2079-701X-2017-19-24-29

Лукоянова О. Л. Грудное молоко как эталонная модель для создания детских молочных смесей // Вопросы современной педиатрии. 2012. Т. 11. № 4. С. 111-115.

Молоко питьевое. Технические условия ГОСТ 31450-2013, 2014 г. URL: https://docs.cntd.ru/document/1200103303

Обоснование уровня обогащения пищевых продуктов витаминами и минеральными веществами / Коденцова В. М., Вржесинская О. А., Спиричев В. Б., Шатнюк Л. Н. // Вопросы питания. 2010. Т. 79. № 1. С. 23-33.

Определение антиоксидантной активности порошков из растительного сырья перманганатным методом / Нилова Л. П., Вытовтов А. А., Камбулова Е. В., Кайгородцева М. С. // Материалы III Международной научно-практической конференции: Потребительский рынок Евразии: современное состояние, теория и практика в условиях евразийского экономического союза и ВТО. Е., 2015. С. 118–122.

Оценка антиоксидантной активности детских молочных смесей и грудного молока методом регистрации люминолзависимой хемилюминисценции / Панова Л. Д., Фархутдинов Р. Р., Панова А. Н., Корнеева О. В., Пинчук Г. И., Брезгина Н. Н., Мукминова А. В. // International journal on immunorehabilitation. 2009. Т. 11. № 1. С. 118.

Спиричев В.Б. Шатнюк Л.Н. Обогащение пищевых продуктов микронутриентами: научные принципы и практические решения // Пищевая промышленность. 2010. № 4. С. 20-24.

Способ определения антиокислительной активности, RU2170930C1, 2001 г. URL: https://yandex.ru/patents/doc/RU2170930C1_20010720

Шидловская В. П., Юрова Е. А. Антиоксиданты молока и их роль в оценке его качества / Молочная промышленность. 2010. № 2. С. 24–27.

Шилина Н. М., Иванушкина Т. А., Конь Т. А. Влияние длительного хранения сухих молочных смесей для детского питания на содержание в них витаминов а, е, величину перекисного числа и антиоксидантную активность. сравнение с грудным молоком // Вопросы питания. 2007. Т. 76. № 6. С. 48-53.

Щербакова Ю. В. Влияние тепловой обработки на компоненты антиоксидантной системы молока и его интегральную антиоксидантную активность: Автореферат дис. канд. биол. наук. М., 2011. 21 с.

Infant and young child nutrition, 2003. URL: http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/en


Просмотров аннотации: 289
Загрузок PDF: 142
Опубликован
2022-06-30
Как цитировать
Vysokogorsky, V., Rosenfeld, J., & Sokolova, M. (2022). АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ. Siberian Journal of Life Sciences and Agriculture, 14(3), 143-153. https://doi.org/10.12731/2658-6649-2022-14-3-143-153
Раздел
Биологические исследования