БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИОФУНГИЦИДА МЕТАБАКТЕРИН, СП В ЗАЩИТЕ GLYCINE HISPIDA MAXIM. И PISUM SATIVUM L. ОТ АСКОХИТОЗА И SOLANUM TUBEROSUM L. ОТ ФИТОФТОРОЗА В УСЛОВИЯХ АЛТАЙСКОГО ПРИОБЬЯ

Ключевые слова: соя, горох, картофель, биофунгицид Метабактерин, СП, биологическая эффективность

Аннотация

Постоянное применение химических средств защиты растений привело к дисбалансу агроценоза. Количество патогенных организмов не снижается. Таким образом, необходимо искать более новые и эффективные активные ингредиенты. Новые устойчивые к болезням сорта быстро теряют устойчивость из-за высокой мутационной активности патогенных организмов. В сельском хозяйстве преобладают такие грибковые болезни, как септориоз, альтернариоз, мучнистая роса, фитофтороз, ржавчина и другие. Внедрение биофунгицидов в системы защиты растений может способствовать снижению грибковых инфекций сельскохозяйственных культур. Впервые в условиях лесостепи Приобья показана перспективность применения биофунгицида Метабактерин, СП на посевах сои, гороха и картофеля. Действующим веществом препарата является штамм бактерий Methylobacterium extorquens Bousfield and Green (1985), Streptomyces hygroscopicus Yüntsenetal. (19560, Bacillus subtilis Cohn (1872) и валидомицин. Цель работы заключается в оценке эффективности биофунгицида Метабактерин, СП против аскохитоза сои и гороха и фитофтороза картофеля в условиях лесостепи Приобья Алтая. Мы оценили распространение, развитие и биологическую эффективность испытуемого препарата и химических фунгицидов по данным регистрационных испытаний фунгицидов в сельском хозяйстве. Мы протестировали продукт в помещении с достаточной влажностью. Погодные условия благоприятствовали росту и развитию растений и развитию патогенов, в частности аскохитоза на бобовых культурах и фитофтороза на картофеле. Профилактические опрыскивания до проявления симптомов болезней имели большую биологическую эффективность на горохе и картофеле, чем обработка на сое, где опрыскивание посевов совпадало с появлением первых признаков болезней. Отмечается высокая распространенность аскохитоза (89,3–90,7%). Однако интенсивность развития в вариантах с обработкой биофунгицидом была на 10 % ниже, чем в контроле. Картофель показал высокую биологическую эффективность препарата Метабактерин, СП, по сравнению с вариантом без применения защитной обработки и на 5 % выше, чем вариант с применением химических фунгицидов. Биофунгицид Метабактерин, СП оказывал пролонгированное действие на картофеле и горохе вплоть до созревания урожая.

Скачивания

Данные скачивания пока не доступны.

Литература

References

Anisimov B.V., Elanskiy S.N., Belov G.L. Zashchita Kartofelya ot Bolezney, Vrediteley i Sornyakov [Protection of Potatoes from Diseases, Pests, and Weeds]. Moscow: Kartofelevod, 2009, 270 p. https://obuchalka.org/2014052577677/zaschita-kartofelya-ot-boleznei-vreditelei-i-sornyakov-anisimov-b-v-elanskii-s-n-belov-g-l-2009.html

Ozeretskovskaya O.L., Vasyukova N.I., Panin Y.S., Chalenko G.I. Vliyaniye immunomodulyatorov na osnove khitozana i vanilina na formirovaniye ustoychivosti rasteniy pshenitsy k temno-buroy pyatnistosti [Effect of immunomodulators on the resistance and susceptibility of potatoes to phytophthora infestans]. Fiziologiya Rasteniy [Plant Physiology], 2006, vol. 53, no. 4, pp. 546-553. https://doi.org/10.7868/S0555109916050123

Dega L.A. Bolezni i Vrediteli Soi na Dal’nem Vostoke [Soybean Pests and Diseases in the Far East]. Vladivostok: Dalnauka, 2012, 97 p.

Dolzhenko V.I. Metodicheskiye Ukazaniya po Registratsionnym Ispytaniyam Fungitsidov v Sel’skom Khozyaystve [Guidelines for Registration Tests of Fungicides in Agriculture]. Saint Petersburg: VIZR, 2009, 379 p.

Zharkova S.V., Manylova O.V. Vliyaniye biofungitsidov na poyavleniye gorokha posevnogo k askokhitozu v usloviyakh lesostepi Altayskogo Priob’ya [The influence of biofungicide on the resistance of seeded peas to ascochitosis in the conditions of the forest-steppe of the Altai Ob region]. Vestnik Altayskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of Altai state university], 2018, vol. 10, no. 168, pp. 44-48.

Ivashenko L.E., Konichev A.S. Rol’ Biologicheski Aktivnykh Veshchestv v Adaptatsii k Usloviyam Vyrashchivaniya: Monografiya [The Role of Biologically Active Substances in Soybeans in Adaptation to Growing Conditions: Monograph]. Moscow: Moscow Region State University, 2016, 153 p. http://i.uran.ru/webcab/books/rol-biologicheski-aktivnyh-veshchestv-soi-v-adaptacii-k-usloviyam-vyrashchivaniya

Zamakhaeva S.A., Doronina N.V., Fedorov D.N., Trotsenko Yu.A. Klonirovaniye i kharakteristika poligidroksibutiratsintazy iz Methylobacterium extorquens AM1 [Cloning and Characterization of Polyhydroxybutyrate Synthase]. Zhurnal Sibirskogo Federal’nogo Universiteta [Bulletin of Siberian State University], 2016, vol. 2, no. 9, pp. 169-179. https://doi.org/10.17516/1997-1389-2016-9-2-169-179

Manylova O.V., Zharkova S.V. Effektivnost’ biofungitsida Metabakterin, SP v zashchite polevykh kul’tur ot bolezney v usloviyakh lesostepi Priob’ya [The effectiveness of the biofungicide Metabacterin, WP in protecting field crops from diseases in the conditions of the forest-steppe of the Ob region]. Resursosberegayushchiye tekhnologii v agropromyshlennom komplekse Rossii: mat-ly mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii [Resource-saving technologies in the agro-industrial complex of Russia: materials of the International Scientific Conference]. Krasnoyarsk, 2020. pp. 224-227.

Manylova O.V., Chernyshkov V.N., Kartashov M.I. Effektivnost’ biofungitsidov protiv kornevykh gniley i septorioza ozimoy pshenitsy v usloviyakh lesostepi Altayskogo Priob’ya [Effectiveness of fungicides against root rot and winter wheat septoria in the forest-steppe of the altai ob region]. Vestnik Altaiskogo Gosudarstvennogo Agrarnogo Universiteta [Bulletin of Altai State Agrarian University], 2018, no. 5, pp. 54-58.

Minoranskiy V.A. Ekologicheski Bezopasnyye i Bespestitsidnyye Tekhnologii Polucheniya Rasteniyevodcheskoy Produktsii [Environmentally Safe and Pesticide-Free Technologies for Obtaining Crop Products]. Pushino: Biopress, 1994, 271 p. https://ekolog.org/books/13/2_1.htm

Shirokikh I.G., Nazarova Ya.I., Bakulina A.V, Abubakirova R.I. Novyye shtammy Streptomitsetov kak perspektivnyye biofungitsidy [New Streptomyces strains as promising biofungicides]. Theoretical and Applied Ecology, 2021, no. 1, pp. 172-180. https://doi.org/10.25750/1995-4301-2021-1-172-180

Pavlyushin V.A. Problemy fitosanitarnogo ozdorovleniya agroekosistem [Problems of phytosanitary rehabilitation of agroecosystems]. Vestnik Zashity Rasteniy [Bulletin of Plant Protection], 2011, no. 2, pp. 3-38.

Gostev O.N., Vereshagin Yu.I., Bubukin V.A., Miloserdov A.A. Primeneniye preparata metabakterin SP v bor’be s gribkovymi infektsiyami zlakovykh kul’tur [Application of metabacterin, SP in the fight against fungal diseases on cereals]. Vestnik Michurinskogo Gosudarstvennogo Agrarnogo Universiteta [Bulletin of Michurinsky State Agrarian University], 2018, no. 1, pp. 4-43.

Sel’skokhozyaystvennyye kul’tury, 2019 g. [Agricultural crops, 2019]. URL: http://www.fao.org/faostat/ru/#data/QC/visualize

Sel’skoye khozyaystvo v Rossii, 2019 g. [Agriculture in Russia, 2019]. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/sh_2019.pdf/

Doronina N.V., Fedorov D.N., Shikhsaidov M.V., Ponamoreva O.N. Stimulyatsiya rosta i morfogeneza rasteniy in vitro assotsiativnymi aerobnymi metilotrofnymi bakteriyami methylobacterium extorquens D10, obrazuyushchimi tsitokininy, auksiny i vitamin B12 [Stimulation of plant growth and morphogenesis in vitro by associative aerobic methylotrophic bacteria methylobacterium extorquens D10, forming cytokinins, auxins and vitamin B12]. Izvestiya Tul’skogo Gosudarstvennogo Universiteta. Yestestvennyye Nauki [Bulletin of Tula State University. Natural Sciences], 2010, no. 1, pp. 215-225. https://findpatent.ru/magazine/001/18020.html

Tendentsii, Prognozy i Perspektivy, 2020 g. [Trends, Forecasts, and Prospects, 2020]. URL: https://agriecomission.com/base/biopesticidy-tendencii-prognozy-i-perspektivy-prodoljenie

Pavlyushin V.A., Fasulati S.R., Vilkova N.A., Sukhoruchenko G.I., Nefedova L.I. Fitosanitarnyye posledstviya antropogennoy transformatsii agroekosistem [Anthropogenic transformation of agroecosystems and its phytosanitary consequence]. Vestnik Zashity Rasteniy [Bulletin of Plant Protection], 2008, no. 3, pp. 3-26.

Henrıquez J.L., Ugalde P., Bustamante M., Rain E., Arroyo J.C. Effect of a postharvest treatment with natural fungicides on the epiphytic populations of Geotrichum candidum on nectarines. Acta Horticulturae, 2021, no. 1323, pp. 99-103. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2021.1323.16

Kawakita R., Leveau J.H.J., Jeoh T. Optimizing viability and yield and improving stability of Gram-negative, non-spore forming plant-beneficial bacteria encapsulated by spray-drying. Bioprocess and Biosystems Engineering, 2021, vol. 44, no. 11, pp. 2289-2301. https://doi.org/10.1007/s00449-021-02604-9

Sudantha I.M., Sudirman E. The effect of method and dosage application of biofungicide extract of Legundi leaf fermented with Trichoderma harzianum fungus for control of Fusarium wilt disease on shallots. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2021, vol. 913, no. 1, e012014. https://doi.org/10.1088/1755-1315/913/1/012014

Sudantha I.M., Suwardji S. Trichoderma biofungicides formulations on shallot growth, yield and fusarium wilt disease resistance. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2021, vol. 824, no. 1, e012032. https://doi.org/10.1088/1755-1315/824/1/012032

Список литературы

Анисимов Б.В., Еланский С.Н., Белов Г.Л. Защита картофеля от болезней, вредителей и сорняков. М.: Картофелевод, 2009. 270 с. https://obuchalka.org/2014052577677/zaschita-kartofelya-ot-boleznei-vreditelei-i-sornyakov-anisimov-b-v-elanskii-s-n-belov-g-l-2009.html

Влияние иммуномодуляторов на основе хитозана и ванилина на формирование устойчивости растений пшеницы к темно-бурой пятнистости / Озерецковская О.Л., Васюкова Н.И., Панина Я.С., Чаленко Г.И. // Физиология растений. 2006. Т. 53, №4. С. 546-553. https://doi.org/10.7868/S0555109916050123

Дега Л.А. Болезни и вредители сои на Дальнем Востоке. В.: Дальнаука, 2012. 97 с.

Долженко В.И. Методические указания по регистрационным испытаниям фунгицидов в сельском хозяйстве. СПб.: ВИЗР, 2009. 379 с.

Жаркова С.В., Манылова О.В. Влияние биофунгицида на устойчивость гороха посевного к аскохитозу в условиях лесостепи Алтайского Приобья // Вестник Алтайского государственного университета. 2018. Т. 10, №168. С. 44-48.

Иванченко Л.Е., Коничев А.С. Роль биологически активных веществ сои в адаптации к условиям выращивания: монография. М.: Московский государственный областной университет, 2016. 153 с. http://i.uran.ru/webcab/books/rol-biologicheski-aktivnyh-veshchestv-soi-v-adaptacii-k-usloviyam-vyrashchivaniya

Клонирование и характеристика полигидроксибутиратсинтазы из Methylobacterium extorquens AM1 / Замахаева С.А., Доронина Н.В., Федоров Д.Н., Троценко Ю.А. // Журнал Сибирского федерального университета. 2016. Т. 2. №9. С. 169-179. https://doi.org/10.17516/1997-1389-2016-9-2-169-179

Манылова О.В., Жаркова С.В. Эффективность биофунгицида Метабактерин, СП в защите полевых культур от болезней в условиях лесостепи Приобья. // Ресурсосберегающие технологии в агропромышленном комплексе России: мат-лы Международной научной конференции. К., 2020. С. 224-227.

Манылова О.В., Чернышков В.Н., Карташов М.И. Эффективность биофунгицидов против корневых гнилей и септориоза озимой пшеницы в условиях лесостепи Алтайского Приобья // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2018. №5. С. 54-58.

Миноранский В.А. Экологически безопасные и беспестицидные технологии получения растениеводческой продукции. П.: Биопресс, 1994. 271 с. https://ekolog.org/books/13/2_1.htm

Новые штаммы стрептомицетов как перспективные биофунгициды / Широких И.Г., Назарова Я.И., Бакулина А.В., Абубакирова Р.И. // Теоретическая и прикладная экология. 2021. № 1. С. 172-180. https://doi.org/10.25750/1995-4301-2021-1-172-180

Павлюшин В.А. Проблемы фитосанитарного оздоровления агроэкосистем // Вестник защиты растений. 2011. №2. С. 3-38.

Применение препарата метабактерин СП в борьбе с грибковыми заболеваниями на злаковых культурах / Гостев О.Н., Верещагин Ю.И., Бубукин В.А., Милосердов А.А. // Вестник Мичуринского государственного аграрного университета. 2018. №1. С. 4-43.

Сельское хозяйство в России, 2019. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/sh_2019.pdf/

Сельскохозяйственные культуры, 2019. URL: http://www.fao.org/faostat/ru/#data/QC/visualize

Стимуляция роста и морфогенеза растений in vitro ассоциативными аэробными метилотрофными бактериями methylobacterium extorquens D10, образующими цитокинины, ауксины и витамин B12 / Доронина Н.В., Федоров Д.Н., Шихсаидов М.В., Понаморева О.Н. // Известия Тульского Государственного универститета. Естественные науки. 2010. №1. С. 215-225. https://findpatent.ru/magazine/001/18020.html

Тенденции, прогнозы и перспективы, 2020 г. URL: https://agriecomission.com/base/biopesticidy-tendencii-prognozy-i-perspektivy-prodoljenie

Фитосанитарные последствия антропогенной трансформации агроэкосистем / Павлюшин В.А., Фасулати С.Р., Вилкова Н.А., Сухорученко Г.И., Нефедова Л.И. // Вестник защиты растений. 2008. №3. С. 3-26.

Henrıquez J.L., Ugalde P., Bustamante M., Rain E., Arroyo J.C. Effect of a postharvest treatment with natural fungicides on the epiphytic populations of Geotrichum candidum on nectarines // Acta Horticulturae, 2021, no. 1323, pp. 99-103. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2021.1323.16

Kawakita R., Leveau J.H.J., Jeoh T. Optimizing viability and yield and improving stability of Gram-negative, non-spore forming plant-beneficial bacteria encapsulated by spray-drying // Bioprocess and Biosystems Engineering, 2021, vol. 44, no. 11, pp. 2289-2301. https://doi.org/10.1007/s00449-021-02604-9

Sudantha I.M., Sudirman E. The effect of method and dosage application of biofungicide extract of Legundi leaf fermented with Trichoderma harzianum fungus for control of Fusarium wilt disease on shallots // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2021, vol. 913, no. 1, e012014. https://doi.org/10.1088/1755-1315/913/1/012014

Sudantha I.M., Suwardji S. Trichoderma biofungicides formulations on shallot growth, yield and fusarium wilt disease resistance // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2021, vol. 824, no. 1, e012032. https://doi.org/10.1088/1755-1315/824/1/012032


Просмотров аннотации: 210
Загрузок PDF: 178
Опубликован
2022-04-30
Как цитировать
Manylova, O., Zharkova, S., & Sokolova, L. (2022). БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИОФУНГИЦИДА МЕТАБАКТЕРИН, СП В ЗАЩИТЕ GLYCINE HISPIDA MAXIM. И PISUM SATIVUM L. ОТ АСКОХИТОЗА И SOLANUM TUBEROSUM L. ОТ ФИТОФТОРОЗА В УСЛОВИЯХ АЛТАЙСКОГО ПРИОБЬЯ. Siberian Journal of Life Sciences and Agriculture, 14(2), 312-325. https://doi.org/10.12731/2658-6649-2022-14-2-312-325
Раздел
Сельскохозяйственные исследования