ПАРАМЕТРЫ ОРОШЕНИЯ ОБЛЕПИХИ РАЗЛИЧНОЙ ПЛОТНОСТИ ПОСАДКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ

Ключевые слова: облепиха, чернозем, влажность, водный режим, орошение, влажность завядания, наименьшая влагоемкость, дефицит влаги, поливная норма

Аннотация

Влага и тепло являются основными факторами, лимитирующими урожайность облепихи. Целью исследований являлась оценка режима увлажнения чернозема под облепиховыми насаждениями различной плотности посадки и расчет поливных норм. Весной 2007 года водный режим в почвенном профиле под насаждениями облепихи по схеме (4х1) м оказался весьма благоприятным вплоть до июня. Необходимость орошения возникла в связи с дефицитом почвенной влаги, который достигал максимума в начале августа и сохранялся до осени. Летом 2008 года наблюдался недостаток доступной влаги в гумусовом слое чернозема. Во второй половине летнего периода поливные нормы возросли до 460 т/га и практически не снижались вплоть до конца августа. Полезные запасы влаги в мае 2007 года под насаждениями облепихи по схеме (4х2) м оказались низкими. В течение последующих месяцев недостаток влаги можно было компенсировать орошением поливными нормами от 300 до 500 т/га. В 2008 году начало мая было отмечено высокими запасами продуктивной влаги. В течение всех остальных месяцев лета водный режим почвы характеризовался значительным дефицитом влаги. Таким образом, весенний запас влаги в профиле чернозема до июля обеспечивает рост и развитие растений. Во второй половине лета продуктивные запасы влаги интенсивно расходуются на транспирацию и десукцию с поверхности почвы. При этом атмосферные осадки увлажняют только гумусовый горизонт, поэтому для обеспечения высокой продуктивности облепихи необходимы оросительные мелиорации.

Скачивания

Данные скачивания пока не доступны.

Литература

References

Vadyunina A.F., Korchagina Z.A. Metody Issledovaniya Fizicheskikh Svoystv [Methods for Investigating Physical Properties of Soil]. Moscow: Agropromizdat, 1986, 415 p.

Vasilchenko G.V. Snezhniy Pokrov i Sad [Snow Cover and Garden]. Leningrad: Gidrometeoizdat, 1978, 121 p.

Gefke I.V., Bondarenko S.Yu. Analiz gidrotermicheskikh rezhimov chernozema vyshchelochennogo v usloviyakh yablonevogo sada [Analysis of hydrothermal regimes of leached chernozem in an apple orchard]. Nauchnie Dostizheniya Proizvodstvu [Scientific Achievements for Production] / Eds I. V. Gefke, S. Yu. Bondarenko. Irkutsk: Irkutsk State Agricultural Academy, 2011, pp. 17–21.

Makarychev S.V., Shishkin A.V. Formirovaniye teplovogo rezhima chernozema pod oblepikhoy v usloviyakh Altayskogo Priob’ya [Formation of the thermal regime of chernozem under sea buckthorn in the Altai Ob region]. Vestnik Altaiskogo Agrarnogo Universiteta [Bulletin of Altai State Agricultural University], 2013, vol. 6, pp. 28–32.

Mikhailova N.V. Progressivnyye Sposoby Vozdelyvaniya Oblepikhi na Yuge Zapadnoy Sibiri [Progressive Methods of Sea Buckthorn Cultivation in the South of Western Siberia]: Abstract diss. PhD agricult. sciences. Barnaul, 2005, 32 p.

Orlova I.V. Uchet geoekologicheskikh ogranicheniy pri territorial’nom planirovanii orositel’nykh melioratsiy (obzor) [Consideration of geoecological restrictions in the territorial planning of irrigation amelioration (review)]. Nauchnyy Zhurnal Rossiyskogo NII Problem Melioratsii [Scientific Journal of Russian Scientific Research Institute of Land Improvement Problems], 2014, vol. 1, no.13, pp. 147-157.

Pankarikova, A.A. Prognozirovaniye rezhimov orosheniya vishni [Forecasting irrigation regimes for cherries]. Materialy nauchno-prakticheskoy konferentsii melioratsiya i vodnoye khozyaystvo. Perspektivy razvitiya melioratsii i vodnogo khozyaystva na yuge Rossii: posvyashchennoy 125-letiyu so dnya rozhdeniya akademika RASKHN B.A. Shumakova [Land development and water management. Prospects for the development of land development and water management in the Russian South: Proceedings of a scientific-practical conference dedicated to the 125th anniversary of the birth of Russian Academy of Agricultural Sciences Academician B.A. Shumakov]. Novocherkassk, Novocherkasskiy inzhenerno-meliorativnyy institut imeni A.K. Kortunova, 2014, pp. 20-25.

Panteleeva E.I. Oblepikha krushinovaya (Hippophae rhamnoides L.) [Sea buckthorn (Hippophae rhamnoides L.)]. Barnaul: Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, 2006, 249 p.

Panfilov V.P. Agrofizicheskaya Kharakteristika Pochv Zapadnoy Sibiri [Agrophysical Characteristics of Soils in Western Siberia]. Novosibirsk: Nauka, 1976, 544 p.

RD 52.33.219—2002 rukovodyashchiy dokument rukovodstvo po opredeleniyu agrogidrologicheskikh svoystv pochvy, 2004 g [RD 52.33.219-2002 Guidelines for the determination of agrohydrological properties of soil, 2004]. URL: https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293748/4293748854.pdf

Ryzhova M.A. Nelyubova T.M., Kanarskiy A.A. Vliyaniye udobreniy na kachestvo sazhentsev oblepikhi pri kapel’nom oroshenii [Influence of fertilizers on the quality of sea buckthorn seedlings under drip irrigation]. Sbornik materialov XV Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. Agrarnaya nauka - sel’skomu khozyaystvu: V 2-kh knigakh [Agrarian science - agriculture: Collection of materials of the XV International scientific-practical conference. In 2 books]. Barnaul, Altai State Agrarian University, 2020, pp. 293-294.

Ryzhova M.A. Nelyubova T.M., Kanarskiy A.A. Primeneniye udobreniy pri dorashchivanii sazhentsev zhimolosti na uchastkakh s kapel’nym orosheniyem [Application of fertilizers when growing honeysuckle seedlings in areas with drip irrigation]. Sbornik nauchnykh statey, posvyashchennyy 70-letiyu akademika RAN Khramtsova Ivana Fedorovicha, 95-letiyu osnovaniya otdela zemledeliya FGBNU «Omskiy ANTS» Aktual’nyye problemy nauchnogo obespecheniya zemledeliya Zapadnoy Sibiri [Current problems of scientific support of agriculture in Western Siberia: Collection of scientific articles dedicated to the 70th anniversary of Academician I. F. Khramtsov and 95th founding anniversary of the Department of Agriculture in the Omsk Agrarian Scientific Center (Omsk ANC]. Omsk: Maksheeva E.A. Individual entrepreneur, 2020, pp.108-112.

Timchenko N.A. Bobenko V.F., Shcherbakova O.N. Oblepikha krushinovidnaya (Hippophayo rhamnoides L.) v Amurskoy oblasti: osobennosti i primeneniye [Sea buckthorn (Nirrhae rhamnoides L.) in the Amur Region: Features and application]. Materialy 3-y vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii Innovatsii v pishchevoy promyshlennosti: obrazovaniye, nauka, proizvodstvo [Innovations in the food industry: education, science, production: Materials of the 3rd All-Russian Scientific-Practical Conference]. Blagoveshchensk: Far East State Agrarian University, 2018, pp. 157-162.

Trunov I.A., Kotelnikov A.A., Kasimovskaya I.A. Sortovyye osobennosti vodnogo rezhima oblepikhi, 2003 g [Varietal characteristics of the water regime of sea buckthorn, 2003]. URL: https://www.oblepiha22.ru/assets/trunov-sortovie_osobennosti_vodnogo_rezhima.pdf

Fedotov I.A. Vliyaniye vysoty snezhnogo pokrova i vlazhnosti pochvy na vodnyy rezhim oblepikhi v uplotnennykh posadkakh [Influence of the height of snow cover and soil moisture on the water regime of sea buckthorn in compacted plantings]. Problemy Ratsional’nogo Prirodopol’zovaniya v Altayskom Kraye [Problems of Rational Nature Management in Altai Krai] / Eds N. N. Esipova, O. A. Samtynova. Barnaul: Altai State Agricultural University, 2005, pp 117–122.

Khabarov S.N. Agrosistemy Sadov Yuga Zapadnoi Sibiri [Agroecosystems of Gardens in the South of Western Siberia]. Novosibirsk: Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, 1999, 306 p.

Khabarov S.N. Innovatsionnoye razvitiye sadovodstva Sibiri v usloviyakh stanovleniya proizvodstva funktsional’nykh produktov pitaniya [Innovative development of horticulture in Siberia in the context of the formation of the production of functional food]. Tekhnika I Tekhnologiya Pishchevykh Proizvodstv [Food Processing: Techniques and Technology], 2011, vol. 2, pp. 3-6.

Khabarov S.N. Pochvozashchitnyye Meropriyatiya v Sadakh Zapadnoy Sibiri [Soil Protection Measures in the Gardens of Western Siberia]. Moscow: Rosagropromizdat, 1991, 188 p.

Khabarov S.N. Kanarskiy A.A. Sovershenstvovaniye tekhnologii vozdelyvaniya i mekhanizirovannnoy uborki urozhaya oblepikhi na yuge Zapadnoy Sibiri [Improving the technology of cultivation and mechanized harvesting of sea buckthorn in the south of Western Siberia]. Dostizheniya Nauki i Tekhniki APK [Achievements of Science and Technology of AIC], 2013, no. 7, pp. 48-49.

Khabarov S.N. Kanarskiy A.A. Mekhanizirovannaya uborka urozhaya oblepikhi kak osnova industrial’nogo sadovodstva na yuge Zapadnoy Sibiri [Mechanized harvesting of sea buckthorn as the basis of industrial horticulture in the south of Western Siberia]. Dostizheniya Nauki i Tekhniki APK [Achievements of Science and Technology of AIC], 2016, vol. 30, no. 11. pp. 63-65.

Shishkin A.V., Kanarsky A.A. Issledovaniye vodnogo rezhima pochv na uchastkakh kapel’nogo orosheniya sadovykh kul’tur [Study of the water regime of soils in drip irrigation areas of horticultural crops]. Abstracts of XIV International Scientific and Practical Conference: Agrarian Science – Agriculture. Barnaul, 2019, pp. 423–426.

Paltineanu C., Chitu E. Climate change impact on phenological stages of sweet and sour cherry trees in a continental climate environment. Scientia Horticulturae, 2020, vol. 261, e109011. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2019.109011

Список литературы

Вадюнина А.Ф., Корчагина З.А. Методы исследования физических свойств почвы. М.: Агропромиздат. 1986. 415 с.

Васильченко Г.В. Снежный покров и сад. Л.: Гидрометеоиздат, 1978.121 с.

Гефке И. В., Бондаренко С. Ю. Анализ гидротермических режимов чернозема выщелоченного в условиях яблоневого сада // Научные достижения производству. [Под ред. И. В. Гефке, С. Ю. Бондаренко]. И.: Изд-во ИрГСХА, 2011. С. 17–21.

Макарычев С.В., Шишкин А.В. Формирование теплового режима чернозема под облепихой в условиях Алтайского Приобья // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2013. № 6. С. 28–32.

Михайлова Н. В. Прогрессивные способы возделывания облепихи на юге Западной Сибири: Автореф. дис. д-ра с/х наук. Барнаул, 2005. 32 с.

Орлова И.В. Учет геоэкологических ограничений при территориальном планировании оросительных мелиораций (обзор) // Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации. 2014. Т.1, №13, С. 147-157.

Панкарикова, А. А. Прогнозирование режимов орошения вишни // Материалы научно-практической конференции мелиорация и водное хозяйство. Перспективы развития мелиорации и водного хозяйства на юге России: посвященной 125-летию со дня рождения академика РАСХН Б.А. Шумакова, Н., Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт имени А.К. Кортунова, 2014. С. 20-25.

Пантелеева Е. И. Облепиха крушиновая (Hippophae rhamnoides L.). Б.: Сиб. отделение РАСХН, НИИСС, 2006. 249 с.

Панфилов, В. П. Агрофизическая характеристика почв Западной Сибири. Н.: Наука, 1976. 544 с.

РД 52.33.219—2002 руководящий документ руководство по определению агрогидрологических свойств почвы, 2004 г. URL: https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293748/4293748854.pdf

Рыжова М.А. Нелюбова Т.М., Канарский А.А. Влияние удобрений на качество саженцев облепихи при капельном орошении // Сборник материалов XV Международной научно-практической конференции. Аграрная наука - сельскому хозяйству: В 2-х книгах. Б., Алтайский государственный аграрный университет, 2020. С. 293-294.

Рыжова М.А. Нелюбова Т.М., Канарский А.А. Применение удобрений при доращивании саженцев жимолости на участках с капельным орошением // сборник научных статей, посвященный 70-летию академика РАН Храмцова Ивана Федоровича, 95-летию основания отдела земледелия ФГБНУ «Омский АНЦ» Актуальные проблемы научного обеспечения земледелия Западной Сибири. О., Омский аграрный научный центр, 2020. C. 108-112

Тимченко Н.А. Бобенко В.Ф., Щербакова О.Н. Облепиха крушиновидная (Hippophаё rhаmnоides L.) в Амурской области: особенности и применение // Материалы 3-й всероссийской научно-практической конференции Инновации в пищевой промышленности: образование, наука, производство. Б., Дальневосточный государственный аграрный университет, 2018. С. 157-162.

Трунов И.А., Котельников А. А., Касимовская И. А. Сортовые особенности водного режима облепихи, 2003 г. URL: https://www.oblepiha22.ru/assets/trunov-sortovie_osobennosti_vodnogo_rezhima.pdf

Федотов И. А. Влияние высоты снежного покрова и влажности почвы на водный режим облепихи в уплотненных посадках // Проблемы рационального природопользования в Алтайском крае. [Под ред. Н. Н. Есипова, О. А. Самтынова]. Б.: Изд-во АГАУ, 2005. С. 117–122.

Хабаров С.Н. Агроэкосистемы садов юга Западной Сибири. Н.: Изд-во СО РАН, 1999. 306 с.

Хабаров С.Н. Инновационное развитие садоводства Сибири в условиях становления производства функциональных продуктов питания // Техника и технология пищевых производств. 2011. №. 2. С. 3–6.

Хабаров С.Н. Канарский А.А. Совершенствование технологии возделывания и механизированнной уборки урожая облепихи на юге Западной Сибири // Достижения Науки и Техники АПК. 2013. № 7. С. 48-49.

Хабаров С.Н. Почвозащитные мероприятия в садах Западной Сибири. М.: Росагропромиздат, 1991. 188 с.

Хабаров, С.Н. Канарский А.А. Механизированная уборка урожая облепихи как основа индустриального садоводства на юге Западной Сибири // Достижения Науки и Техники АПК. 2016. Т.30. № 11. С. 63-65.

Шишкин А.В., Канарский, А.А. Исследование водного режима почв на участках капельного орошения садовых культур // Тезисы докладов XIV Международной научно-практической конференции: Аграрная наука – сельскому хозяйству. (pp 423-426). Б., 2019. С. 423–426.

Paltineanu C., Chitu E. Climate change impact on phenological stages of sweet and sour cherry trees in a continental climate environment // Scientia Horticulturae, 2020. vol. 261, e109011. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2019.109011


Просмотров аннотации: 125
Загрузок PDF: 91
Опубликован
2022-08-30
Как цитировать
Shishkin, A., Makarychev, S., & Gefke, I. (2022). ПАРАМЕТРЫ ОРОШЕНИЯ ОБЛЕПИХИ РАЗЛИЧНОЙ ПЛОТНОСТИ ПОСАДКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ. Siberian Journal of Life Sciences and Agriculture, 14(4), 200-214. https://doi.org/10.12731/2658-6649-2022-14-4-200-214
Раздел
Сельскохозяйственные исследования